e mới nhận cây iphone 5 đang dùng có lúc xanh màn hình ,có lúc đỏ màn hình mà chưa có hướng giải quyết đành nhờ mọi người giúp đỡ ak.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]