em nhận con fpt file 4 plus báo bộ nhớ trong đây ai có file cho em xin


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]