Tool hỗ trợ chép CH PLay (market) cho Android Phone mặc định NSX không có, thường các máy ở thị trường Trung Quốc.

YÊU CẦU MÁY ĐÃ ROOT
- Sửa lỗi 1 số máy sau khi chạy kg không hiện CH-Play


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Tool cũ không hiện CH-Play, sau khi fix máy đã có CH-Play S7562C:
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hướng Dẫn:
Trong thư mục CHPLAY có 2 thư mục APP và FRAMEWORK đó là...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]