[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Hướng dẫn thì anh em save tấm hình Setool lại sẽ rõ !
DETACH USB CABLE FROM PHONE
REMOVE BATTERY FROM PHONE
ATTACH TESTPOINT
PRESS "READY", THEN ATTACH USB CABLE TO PHONE

will use SAHARA protocol ...
REMOVE TESTPOINT NOW, THEN PRESS "READY"

PROCESSING ...
llbug: write error: "The device does not recognize the command"
llbug: blk write fail.fatal
FAILED TO SETUP PHONE
Elapsed: 16 secs.
SIGNED MODE (USING SERVER)
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED
CFG:110000000000...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]