Mở mạng, bẻ khóa, giải mã, mở khóa Samsung Note 4 at&t lollipop 5.0.1 ok lấy ngay, thời gian chỉ trong 10 phút = bảo hành vĩnh viễn.

Mã:
Micro-USB cable:
1. Phone must be powered on.
2. Type *#0808# and select 'DM+MODEM+ADB'.
3. Type *#9090# and choose 'DM/DUN over HSIC'.
4. Reboot phone.
5. Connect USB cable, install drivers if needed.
6. Select Samsung diagnostic port in port settings.
7. Press 'Unlock' button for direct unlock.
Operation: Unlock
Selected model: SM-N910A...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]