Như tiêu đề em đang lâm lạn mong anh em giúp ạ em nhận máy tình trạng không nhận thẻ nhớ đo áp 2,8 VMEM ở tụ c2280 lỡ tay trọt trượt vô tụ vbat c2285 xong đồng hồ báo chập 1 cái em kẹp lại thì kim dòng lên chết treo ở 0,[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] em đã thay ic nguồn nhưng vẫn tình trạng đó. mong anh em giúp em với ạ
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]