Video hướng dẫn nhập code Unlocked


Mã:
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM8974AB_LA2.0.1_43-B"
ACTIVE_COMP_AID : 0004
HWCONF_AID : 0004
LOADER_AID : 0004
BOOT_AID : 0004
DEVICE ID: 08846691
FLASH ID: "0015/01000001"
LOADER VERSION: "MSM8974AB_27"
PHONE IMEI : 359801051xxxxx
MODEL (from GDFS): SO-03F
SOFTWARE VERSION: 1278-4082_17.1.1.B.3.195
CUSTOM VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]