Thông Tin: Galaxy POP E220S 4.1.2 Fix SMS

Build trên Stock 4.1.2.​
Máy này có sẵn TV.Fix SMS + kí tự hàn & áp hàn là xong.​

Khởi động mạc định tiếng việt.​
Logo khởi động galaxy s3 ( quốc tế )​
Goi thêm Browser POP.​

Cảm nhận .Không nhìn model thì không ai biết là máy sách tay. haha.​
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]