Samsung S3 T999 Tmobile stuck logo fix ok

Samsung S3 T999 treo logo nạp stock 1 file fail ngay làm phải lấy full file tán vào thế là tỉnh ngủ ngay

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]