khách ko chịu tháo máy mà tìm file repari ko tháo máy link die hết ae có úp giúp dùm nha


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]