Như tiêu đề mình cần rom gốc để up anh em nào có thể giúp mình với không, mình cám ơn trước. Thông số máy mình:

C:\Fastboot HTC\Fastboot HTC>fastboot getvar all
(bootloader) version: 0.5
(bootloader) version-bootloader: 1.56.0000
(bootloader) version-baseband: 4T.24.3218.09
(bootloader) version-cpld: None
(bootloader) version-microp: None
(bootloader) version-main: 4.20.502.1
(bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
(bootloader) serialno: FA36HW901046
(bootloader) imei: 357864052775325...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]