con này mình dung volcano chạy usb mà không boot được anh em nào đã làm qua rồi chỉ với xin cám ơn

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]