Mã:
Operation: Unlock
Selected model: SGH-M919
Selected port: COM531 SAMSUNG Mobile USB Serial Port ,
Software version: 21.6

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 356420053636908
Reading security... new type
Bypassing... OK
Unlocking... OK
Reseting... OK
Unlock done

Done with Samsung Tool PRO v.21.6
Support Unlock All Samsung Galaxy S4:

S4 AT&T, Sprint, T-Mobile, Canada, úc, nhật, châu âu...
Samsung L720 L720T I337 I337M I337Z SC-04E I9505 I9500 M919N M919 M919V......

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]