Mã:
Phone Info Query Start...
Blocks Returned: 0x07 Blocks
Block ID 0x01 : 00241000
Block ID 0x02 : 00240000
Block ID 0x03 : 00E90000
Block ID 0x05 : Nokia.MSM8230AB.P6145.2.0
Block ID 0x0D : 0001
Block ID 0x0F : 0301010100000101FF
Block ID 0x10 : 0100130000
Checking SD Card Size...
Card Size: 0x00000000
Checking Platform Security Status...
Platform Secure Boot Status: Active
Secure FFU EFUSE Status: Active
Debug Status: Active
RDC Status: Not Active
Authentication Status: Not Active
UEFI...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]