Mở mạng, bẻ khóa, giải mã, unlock Sony Xperia M ok, lấy ngay giá rẻ, thời gian chỉ trong 15 phút.

Mã:
PLEASE ATTACH TURNED OFF PHONE NOW
PRESS AND HOLD "BACK" OR "VOLUME DOWN" BUTTON ...
RUNNING S1_BOOT VER "S1_Boot_MSM_8227_5"
ACTIVE_COMP_AID : 0001
HWCONF_AID : 0001
LOADER_AID : 0001
BOOT_AID : 0001
DEVICE ID: 03696A49
FLASH ID: "0045/01000028"
LOADER VERSION: "loader_MSM8X30_10"
PHONE IMEI : 3590550xxxxxxx
MODEL (from GDFS): C1904
SOFTWARE VERSION: 1272-2325_15.4.A.1.10
CUSTOM VERSION:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]