File read bằng Volcanobox, ae cần thì tải về nhe.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chip : MTK
Chip Details : MT6575
Software Version : VipPhone S3 - 19-10-2012
Android Version : 4.0.4
GSM Base Band : MAUI.11AMD.W11.50.SP.V20, 2012/08/13 14:56
Manufacturer : GT-I9300
Brand : samsung
Model : GT-I9300
Product Name : GT-I9300
Version Info :...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]