HTC Droid DNA (HTC Butterfly Verizon) S-off, Firmware, Rom cook Tiếng Việt-Htc butterfly DNA, hboot 1.57, S-on, bootloader Locker, Rom gốc 4.4.2.

-Khách hàng muốn S-off để up rom Cook, Fix lỗi USSD kiểm tra tài khoản *101#

-Tháo máy, S-off OK by riff box. Unlock bootloader, twrp OK. Up cook OK[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

HTC Droid DNA (HTC Butterfly Verizon)

(HTC DROID DNA (MONARUDO) modelid: PL8320000)File...
Click to expand...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]