[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chức năng của tool này như sau:
1. Đọc thông tin điện thoại BB5.
2. Đọc/ghi/reset (Read/write/reset) mã bảo mật (security code).
3. Đọc/ghi dữ liệu sản xuất (Production Data)
4. Đọc password MMC.
5. Đọc/ghi/reset Lifetimer
6. Lưu dự phòng dữ liệu sim bị khoá (SIMLOCK)
7. Đọc file ASK.
8. Ghi mã Unlock.
9. Kiểm tra phiên bản SL.
10. Kiểm tra SL keys/Flash keys
11. Tạo SIMLOCK RPL
Muốn biết Nokia BB5 gồm những models nào,...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]