[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] V2: Build trên nền ROM A870 Chính hãng Việt Nam

- Độ ổn định là tuyệt đối
- Sóng và các chức năng kết nối ổn định
- Pin tốt, máy mát và rất mượt

Các thay đổi:

Tin...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]