TaiG Jailbreak Tool V2.1.3 fixes the issue of getting stuck at 20% while jailbreaking, integrates the latest Cydia 1.1.18 and UIKitTools 1.1.1.0, and fixes the icon missing issue

TaiG update tool mới fix các lỗi như trên nhé, download [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] nha !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]