Con này dính pass, lên support load file về flash mà SP setool chưa có file này, nên mò 1 tí thì done. chú này chip MT nên hard reset cũng dể.

Ấn phím volume down & power khi phone hiện ra giao diện recovery thì ấn tiếp phím cam, lúc này thấy chữ recovery stock 3e rồi...
Cuối cùng là thơm...thơm...[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]