4r mình ai có file root máy Samsung G310H giúp dùm em với! Thanks

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]