Nhận cây s2 chạm thẳng vbat, bỏ vào máy kích kẹp gờ không nóng e nào, lấy đồng hồ đo rở tụ cúi cùng đã tìm ra thủ phạm, ae nào biết xin đừng chém e nha [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]