ktouch p9000 tài khoản google ok bằng tool ResearchDownload sử dụng cáp chế này boot ok, có thể dùng với box vocano với gpg boot ok với những máy rớt cổng lưng tưng mà box không boot được
link :[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
pass inbox : commnet , bấm tks và cho tý điểm cho chủ đề ,thanks[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]