Chi tiết bộ sưu tập này gồm :
- ResearchDownload_2.9.7001
- ResearchDownload_2.9.7017
- ResearchDownload_2.9.8004
- ResearchDownload_2.9.9005
- ResearchDownload_2.9.9005 for 7710-7715

- SP FlashTool_v3.1222.00
- SP FlashTool_v3.1244.0.sn85
- SP FlashTool_v3.1316.0.sn150
- SP FlashTool_v3.1324.0.sn177
- SP FlashTool_v3.1332.0.sn187
- SP FlashTool_v5.13.52.200
- SP FlashTool_v5.1232.00.00
- SP FlashTool_v5.1408.00.100
- SP FlashTool_v5.1420.0
- SP FlashTool_v5.1504.0
- SP FlashTool_v5.1512.0
-...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]