[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Gặp mã chớ manh động dùng box. Bình tĩnh:
- Tool free OK
- Recovery: 2 volume + home + power
- Fastboot: volume giảm + nguồn

Của ít lòng nhiều chia sẻ file read cho anh em trong trường hợp reset mà không được.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mật khẩu file nén ở dưới.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]