8.4.0 (4S): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5 GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5 GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5c GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5c GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5s GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5s GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (6+): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (6): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 2 Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 2 GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 2 CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 2 New): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 3 Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 3 CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 3 GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 4 Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 4 GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad 4 GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Air Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Air Cellular): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Air China): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini 2 Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini 2 Cellular): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini 2 China): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini 3 Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini 3 Cellular): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Mini 3 China): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Air 2 Wi-Fi): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (iPad Air 2 Cellular): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5G): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]