Sony XPERIA Z3 D6603, D6643, D6653, D6616, SOL26 AU KDDI đã hết lần nhập code dù có code trong tay cũng không thể nào mở mạng nếu không reset counter để hiện lại ô nhập.
--Reset counter ok nhưng code khách đưa không đúng nên còn 8 lần
--Nhận reset counter cho Sony Xperia tất cả các dòng.ACE có kèo contact me.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]