Mở mạng, bẻ khóa, giải mã, unlock Samsung Galaxy S5 T-Mobile 5.0 OK

Qúy khách có nhu cầu Mở khóa thì xem bảng giá và bảo hành tại link này: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Mã:
Operation: Unlock
Selected model: SM-G900T
Selected port: COM965 SAMSUNG Mobile USB Serial Port ,
Software version: 21.6

Reading phone info...
Reading IMEI... OK
IMEI: 35330006xxxxxxx
Reading security... new type
Bypassing... OK...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]