copy file vào /var/root/Media/Cydia/AutoInstall là ok

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]