[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


8.4.0 (4S): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5 GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5 GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5c GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5c GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5s GSM): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (5s GSM+CDMA): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (6+): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
8.4.0 (6): [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]