nhận lại của cửa hàng kêu là mã bào vệ cửa hàng reset thế nào treo logo
hard reset lại vẫn không hết
flash lại [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ] này ok [Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]
vài hình ảnh demo các bác chém nhẹ cho
rom 4.4.4 có luôn tiếng việt
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ][Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]