mình kiếm mãi trên mạng mà không có ai có cho mình xin vớicon máy này là iphone 5 tàu chip m 6571a minh muốn format lai băng volcano nhung nó đoi driver


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]