lên cho có data 4R .

Start Unlocking Proccess...
Reading Phone Info...
Model: SM-N910T
Customer Code: TMB
S/W version: N910TUVU1ANIH
IMEI: 35459406031733
SN: RF8F91QF0KB
MSL Authentication Enter:
Server Calculating MSL...
Checking MSL Code: OK
Authentication AK... OK
MSL Authentication Leave
Unlocking...
Phone is unlocked! If still ask for code, enter 00000000 !

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]