Giao diện chính của Menu Việt Hóa
(Lệnh check thông tin chính)
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Video VH ver 6.7, tất cả quá trình VH
Tính năng chính của Tool là Việt Hóa cho Android Phone

Ngoài ra còn một số tính năng khác như:...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]