Vâng, không thể tin được, chúng tôi cũng không thể tin được chúng tôi làm được như vậy [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

Chỉnh cho khớp từ điển trên máy tính so với phone để việt hóa khá là mất công, nên cái add-on mình mới viết thật là tiện lợi.
Mình chọn cái máy ít khớp từ điển nhất, gõ enter mấy cái là coi như khớp hết [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Anh em xem hình đỡ...

Mục đích của tool là ta cho nó lấy...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]