Tiếng Việt S7562,Cài CH Play S7562 ok
Việt Hóa Trên Nền Rom stock 4.0.4 ổn Định ít Hao Pin
Cài CH-Play Mật Định...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]