[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Mã:Selected model: E210S
Selected port: COM203 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info...
Model: SHV-E210L
Android version: 4.0.4
Product code: Unknown
Phone version: E210LKLLG4
PDA version: E210LKLALG4
CSC version: E210LLGTALG4
IMEI: 00000000000000
Phone S/N: Unknown
Checking Super user...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]