[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
Added!!
Odin engine v(ID:3.1005)..
File analysis..
SetupConnection..
Initialzation..
Get PIT for mapping..
Firmware update start..
SingleDownload.
sboot.bin
NAND Write Start!!
tz.img
boot.img
recovery.img
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]