Apple nó già quá hay là trình mình chưa tới. Anh em nhào zô test 7x xem sao nhé. Chỉ có 8x nên chưa biết sao. Cơ hội này mở ra rất nhiều cái hay, lockdown, baseband [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] cho anh em ta nghiên cứu. Bạc tóc zới Apple. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
IOS 7: /var/root/Library/Lockdown (activation_record.plist)
IOS8: /private/var/mobile/Library/mad/activation_records


Chép ngược không có sóng. Nó rút kinh nghiệm từ iphone 4.

Hướng dẫn...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]