[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Checking data...OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM68
Selected model: D415
Reading info...
Model ID: LG-D415
IMEI: 014009-00-687198-7
Android version: 4.4.2
Battery level: 100%
Mode: Normal
Firmware compiled date: Oct 29 2014
Firmware compiled time: 13:31:16
Firmware released date: Oct 29 2014
Firmware released time: 13:31:16
SW Version: M8626A-AAAANAZM-1.0.6046
IMEI: 014009-00-687198-7
SPC: 000000...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]