Bắt tay vào chủ đề chính luôn nhé [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
· Cần có rom gốc chẳng hạn Lumia 800

·Trích file RM801_13w11_prod_generic_nokia_osbl.esco

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

·Đổi thành RM801_13w11_prod_generic_nokia_osbl.zip

·Mở file zip đó lấy file nokia_osbl.mbn

· [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

·...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]