máy này bấm các kiểu không ok thấy có bác chia sẻ bấm volum _ và nguôn nhưng ko hiểu boot đó cho box hay harreset nữa .ae nào phá ok chia sẻ e chút thank all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]