Bài viết sưu tầm : File đính kèm có Pass tránh Use (Free Pass cho ae nào 50 bài viết trở nên )

1. Root thiết bị của mình.
2. Lên CH-Play down terminal emulator
3. Down file đính kèm của mình bỏ vào sd card
4. Mở gõ terminal emulator and type su
5. grant superuser access
6. type dd if=/sdcard/mmcblk0p3.img of=/dev/block/mmcblk0p3
7. And enter
8. Cuối cùng là khởi động lại! Done.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


Chú ý: Trích dẫn:

Điều 2. 8 Không gửi các bài có nội dung buzz yahoo hay liên hệ để lấy hoặc xin cracks, serials, chương trình hack, bomb mail, virus, password . . ., những bài viết vi phạm sẽ bị xóa ngay.

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]