--- 2014-12-24 11:17:54 --- SigmaKey 2.07.02 ADB: Direct unlock * daemon not running. starting it now * * daemon started successfully * ^ ROMaster Composite ADB Interface Version: Linux version 2.6.35.7 ([Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]) (gcc version 4.4.3 (GCC) ) #1 PREEMPT Tue Apr 30 16:23:45 CST 2013 Phone model: TCT ALCATEL ONE TOUCH 4010X Firmware: GRK39F Date: Tue Apr 30 19:27:01 CST 2013 Version: ALPS.GB2.MP.V2.24 Baseband Firmware: 6575M Baseband Processor: MT6575 Hardware IMEI:...
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]