iphone 3gs tráng màng hình do dút chân sótket, anh em có hình ảnh câu sotket cho em xin cái, thank anh em truóc


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]