LG Optimus LTE2 F160L TIẾNG VIỆT 4.1.2 FIX ALL:

F160L Tiếng Việt 4.1.2 Edited Stock Rom V20G ( Ổn Định - Mượt - Ít Hao Pin)

* F160L Hard Reset Không Mất Tiếng Việt
* Fix SMS
* Xóa App Hàn

LINK DOWNLOAD: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


File Lùa Vịt APK Và XML Fix SMS...​

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]