vác laptop bỏ vào balô. khóa tủ chuẩn bị về thì 2 đại ca xách máy vào. 1 em D800 và 1 em DCM
- Em DCM khách nói tự nhiên bị [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
- Còn bé D800 thì em yêu khoa học nên mất 3g còn E
- vác QPST ra chọt chọt vài cái lên 4g 2 máy cmnl [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] easy 200k/em. có tiền đóng sổ gạo cho gấu
link: [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]