điện thoại em đang báo (phone freeze sim no disponible.posngase en contacto con el provmeedor de servicios).e chỉ dịch được mấy từ đầu là điện thoại bị đóng băng,trong tay em đang có z3x,anh em nào làm qua chỉ giúp thanks all

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]