không biết sao 7580 lúc mở nguồn thì thấy hình tôi chung lên nghiêm chinh là màn hình đen thui,ai có sơ đồ 7580 cho mình với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]